"GALICYJSKIE CMENTARZE 2016"

VII RAJD SZLAKIEM

I-ej WOJNY ŚWIATOWEJ
OD KRAKOWA DO LWOWA

 

 

 

 

Tegoroczny Rajd po raz pierwszy będzie miał formułę otwartą umożliwiającą dołączenie do niego osób zainteresowanych poznaniem historii Wielkiej Wojny przez pryzmat pozostałych świadków wydarzeń jakimi obecnie są cmentarze wojenne. Poza cmentarzami i mogiłami wojennymi zwiedzane będą muzea oraz obiekty wojskowe (zespoły koszarowe, budowle forteczne, stanowiska polowe). Jednak nie należy zapominać, że motywem przewodnim Rajdu jest upamiętnienie ofiar Wielkiej Wojny, które spoczywają na odwiedzanych cmentarzach. 

 

Uczestnicy rajdu będą przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi obiektami transportem indywidualnych. Każdego dnia uczestnicy Rajdu będą spotykali się w „miejscu startowym”, gdzie będą omówione szczegóły programowe na dany dzień w oparciu o plan Rajdu.

 

Prosimy o zgłaszanie się osób chcących towarzyszyć nam w VII Rajdzie poprzez zakładkę „Kontakt” na stronie z podaniem informacji wg poniższego formularza.

 

Imię i nazwisko:

 

 

Miejscowość:

 

Telefon kontaktowy:

 

e-mail:

 

Rozpoczęcie Rajdu w dniu:

 

 

Zakończenie Rajdu w dniu:

 

 

Osoby współtowarzyszące:

TAK / NIE *

Imiona i nazwiska osób współtowarzyszących:

 

 

Środek transportu:

TAK / NIE *

Rodzaj środka transportu:

 

Wyrażam zgodę na zabranie do mojego środka transportu innych uczestników Rajdu nie posiadających własnego środka transportu:

TAK / NIE *

Ilość wolnych miejsc:

 

Uwagi do organizatorów VII Rajdu:

 

Miejscowość, data i podpis:

 

 

* niepotrzebne skreślić

(Osoby biorące udział w Rajdzie uczestniczą w nim na własny koszt i same ponoszą za siebie odpowiedzialność)

 

Niebawem zostanie opublikowany szczegółowy plan na kolejne dni Rajdu od 29 kwietnia do 3 maja.

 

Sztab Regimentu w związku z XX – leciem działalności Stowarzyszenia ustanowił „Krzyż Pamięci o Miejscach Spoczynku Żołnierzy poległych w latach 1914 – 1920”.

 

Ideą przyświecającą jego ustanowieniu jest chęć wyróżnienia osób, które poprzez swoją obecność na cmentarzach wojennych podtrzymują pamięć o niejednokrotnie bezimiennych ofiarach wojen z lat 1914 – 1920. Krzyż ma być widocznym znakiem troski i zainteresowania obecnie istniejącymi cmentarzami z czasów wielkiej wojny 1914-1918, wojny polsko-czeskiej z 1919 r., wojen polsko-ukraińskiej czy też polsko-sowieckiej, walk wyzwoleńczych w Karyntii z 1919 r i innych konfliktów zbrojnych na terenie Europy toczących się w latach 1914-1920. Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo często osoby odwiedzające cmentarze wojenne niejednokrotnie dbają o wybrane cmentarze i mogiły żołnierskie w swoim miejscu zamieszkania chroniąc je tym samym przed zatarciem w ludzkiej pamięci. Osoby takie będą w pierwszej kolejności honorowane tym odznaczeniem.

 

Odznaczenie to w skrócie nazywane „Krzyżem Pamięci 1914 – 1920” będzie przyznawane decyzją Sztabu podjętą w oparciu o zgłoszenie wypełnione i przesłane poprzez zakładkę „Kontakt” na stronie w terminie od 31 stycznia do 15 marca 2016 roku. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania pod poniższymi linkami.

Formularz wniosku o nadanie "Krzyża Pamięci 1914 - 1920"

POBIERZ

Request for receiving of "Cross of Remembrance 1914 - 1920"

DOWNLOAD

Antrag auf Zuanerkenung des "Kreuz des Gedenkes 1914-1920"

DOWNLOAD

 

Po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń wnioski zostaną rozpatrzone. Osoby planowane do odznaczenia zostaną poinformowane o tym fakcie drogą e-mail. Warunkiem otrzymania „Krzyża Pamięci 1914 – 1920” będzie dokonanie opłaty w wysokości 60 złotych lub 15 Euro, która pokryje koszty wykonania odznaczeń. Wręczenie Krzyży nastąpi pierwszego dnia Rajdu w punkcie startowym lub zostaną one przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazane adresy po uiszczeniu dodatkowej opłaty pocztowej. Krzyże będą mogły otrzymać również osoby, które wezmą udział w Rajdzie i podczas jego trwania odwiedzą wymagane do nadania tego odznaczenia 25 cmentarzy wojennych. W takim przypadku wniosek będzie wypełniany w momencie rozpoczęcia Rajdu i przekazywany przewodniczącemu Rajdu, który osobom tym wręczy Krzyże po dopełnieniu wymaganych formalności podczas Rajdu.