REGULAMIN SŁUŻBY

 

 

I. Kultywowane tradycje

 

W Stowarzyszeniu kultywowane są tradycje jednostek artyleryjskich związanych z Krakowem i wywodzących swoją historię w linii prostej od Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 tj.:

 

1. k.u.k. Festungsartillereregiment Nr 2 Freiher Albert von Sponner: 1.I.1891-6.XII.1907

2. k.u.k. Festungsartillereregiment Nr 2 Freiher Edvard von Beschi: 6.XII.1907-31.XII.1917

3. k.u.k. Schwereartillereregiment Nr 2: 1.I.1918 - 31.X.1918  

4. Pułk Artylerii Ciężkiej nr 2: 31.X.1918 - 13.XI.1918

5. Ciężki Pułk Artylerii nr 2: 13.XI.1918 - 3.XII.1918

6. Pułk Artylerii Wałowej nr 1: 3.XII.1918 - 6.VI.1919

7. Pułk Artylerii Ciężkiej nr 6: 6.VI.1919 - 7.VI.1921

8. Pułk Artylerii Ciężkiej nr 5: 7.VI.1921 - 20.IX.1939

 

II. Organizacja Stowarzyszenia zwanego Regimentem

 

 1. Regiment składa się ze statutowych jednostek organizacyjnych, których zadania zostały określone poprzez Statut Stowarzyszenia. Są to:

- Prezydium Zarządu Głównego zwanego inaczej Sztabem Regimentu,

- Główna Komisja Rewizyjna zwana inaczej Komisją.

 1. Organy statutowe stosują zatwierdzone przez Sztab Regimentu pieczęci, które służą do użytku wewnętrznego (dla potrzeb wewnętrznych) oraz zewnętrznego (dla potrzeb reprezentowania Regimentu na zewnątrz).

 2. W ramach statutowej działalności Regiment został podzielony na obszary zainteresowań, których zadaniem jest usystematyzowanie obowiązków poszczególnych członków Regimentu. Podział ten został przedstawiony w ppk. 4.

 3. Członkowie Regimentu osobiście wybierają sobie obszary zainteresowań (maksymalnie dwa) zwanych dalej kompaniami:

    Batalion No. I – złożony z:

       - Kompania Armat No. 1

       - Kompania Miotaczy Min No. 2

       - Kompania Moździerzy No. 3

       - Pododdział Sanitarny No. 4

    Batalion No. 2 – złożony z:

       - Pododdział Balonowy No. 5

       - Pododdział Oświetleniowy No. 6

       - Pododdział Łączności No. 7

       - Pododdział Samochodowy No. 8

 1. Każdy z batalionów i kompanii mają prawo do używania wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych Regimentu zatwier-dzonych przez Sztab Regimentu pieczęci, które znajdują się w dyspozycji Szefa Archiwum.

 2. Najwyżsi stopniem członkowie Regimentu pełniący pieczę nad batalionami i kompaniami, zwani dalej DOWÓDCAMI BATALIONÓW/SZEFAMI KOMPANIII, kierują szkole-niem członków Regimentu należącymi do danego obszaru zainteresowań i są jednocześnie odpowiedzialni za poziom wiedzy i wyszkolenia tychże.

 3. Dowódców batalionów i szefów kompanii mianuje Komendant Regimentu.

 

III. Stopnie w Regimencie i ich oznaki

 

 1. Dla potrzeb wewnętrznych oraz reprezentacyjnych Regimentu wprowadzone są następujące stopnie tradycyjne (ich nazwy i skróty) używane również przez historyczne oddziały wojskowe kultywujące środkowo europejskie tradycje artyleryjskie:

 

ŻOŁNIERZE

- Tit. Kanonier  (Kann.) = kanonier

- Tit. Vormeister  (Vorm.) = bombardier

PODOFICEROWIE

- Tit. Geschütz Vormeister  (Ges. Vorm.) = kapral

- Tit. Zugsführer  (Zgfr.) = plutonowy

- Tit. Feuerwerker (Fwk.) = ogniomistrz

PODOFICEROWIE STARSI

- Tit. Stabs Feuerwerker (Stb. Fwk.) = ogniomistrz sztabowy

- Tit. Offizier Stellvertreter ( O. Stv.) = zastępca oficera

KADECI

- Tit. Kadett Feuerwerker  (Kdt. Fwk.) = kadet ogniomistrz

- Tit. Fähnrich (Fhr.) = chorąży

OFICEROWIE MŁODSI

- Tit. Leutnant (Lt.) = porucznik

- Tit. Oberleutnant (Olt.) = nadporucznik

- Tit. Hauptmann (Hptm.) = kapitan

OFICEROWIE STARSI

- Tit. Major (Mjr.) = major

- Tit. Oberstleutnant (Obstlt.) = podpułkownik

- Tit. Oberst  (Obst.) = pułkownik

 

 1. Od 2014 r. dotychczasowy skrót i. TR. „w tradycji” został zastąpiony skrótem Tit. "tytularny" i jest dodawany zawsze przed nazwą stopnia lub jego skrócie i oznacza:

 2. Przyznawanie stopni w Regimencie odbywa się na poniżej opisanych zasadach:

- każdy członek stowarzyszenia rozpoczyna służbę od stopnia kanoniera, chyba, że jego umiejętności i doświadczenie w zakre-sie artylerii pozwalają na inne zaszeregowanie (dotyczy to         w szczególności byłych i obecnych podoficerów i oficerów WP),

- awansowanie odbywa się raz do roku podczas święta Regimentu w dniu 6 grudnia,

- do awansu ma prawo każdy członek,: który w przeciągu jednego roku rozliczeniowego (od 6 grudnia roku poprzedzającego do 6 grudnia roku bieżącego) brał udział w przynajmniej 10 imprezach okolicznościowych (zatwierdzonych przez Sztab Regimentu) potwierdzonych w aktach personalnych i książce służbowej odpowiednimi wpisami, którego awans został zatwierdzony na posiedzeniu Sztabu Regimentu lub przedstawi dokument potwierdzający takowy (np. książeczkę wojskową) w odpowiednich służbach mundurowych,

- na powyższych zasadach członkowie mogą być awansowani każdego roku, do momentu osiągnięcia stopnia Tit. Offizier Stellvertreter, kiedy to awansowanie na kolejne stopnie odbywają się w cyklach co trzy lata (pod warunkiem udziału w przynajmniej 20 imprezach w danym okresie – trzy letnim),

- procedura awansowania jest uruchamiana na wyraźne pisemne wystąpienie zainteresowanego, które składa się do właściwego dowódcy batalionu / szefa kompani,

- awansowanie może zostać zaniechane na prośbę zainteresowanego lub na skutek odrzucenia wniosku przez Sztab Regimentu.

 1. Awansowanie na pierwszy stopień – Tit. Kanoniera z prawem do noszenia tradycyjnego munduru i wszystkimi przywilejami służby odbywa się po odbyciu rocznego stażu w Regimencie (w okresie tym kandydat na artylerzystę nazywany jest aspirantem) poprzez rozkaz pisemny Sztabu Regimentu o przyjęciu aspirantów w poczet artylerzystów.

 2. Oznaki stopni noszone są na kołnierzu kurtki mundurowej zgodnie z regulaminami mundurowymi obowiązującymi          w latach 1910 – 1939 w odpowiednich jednostkach artyleryjskich, których tradycje są kultywowane przez Regiment.

 3. W przypadku braku odpowiednika stopnia dla danego typu munduru zgodnego z regulaminami mundurowymi po roku 1916 należy nosić niższy jednak występujący w służbie stopień, dotyczy to przede wszystkim:

- Tit. Offizier Stellvertreter ( O. Stv.) = zastępca oficera,

- Tit. Kadett Feuerwerker (Kdt. Fwk.) = kadet ogniomistrz.

 1. Każdy członek regimentu zobowiązany jest we własnym zakresie w przeciągu dwóch miesięcy od nadania stopnia obszyć mundur nowymi dystynkcjami oraz dokonać właściwych wpisów w książce służbowej, pod rygorem anulowania rozkazu o jego nadaniu.

 

 

IV. Odznaki, oznaki specjalne i funkcje służbowe

 

 1. Do użytku dopuszcza się następujące odznaki i oznaki:

- odznakę nastawczego działowego dla osób odpowiedzialnych za obsługę sprzętu artyleryjskiego,

- odznakę woźnicy zaprzęgu artyleryjskiego dla osób odpowiedzialnych za przewóz sprzętu artyleryjskiego,

- odznakę artylerii technicznej dla osób odpowiedzialnych za konserwację i naprawy sprzętu artyleryjskiego,

- odznakę trębacza batalionowego dla osób wykonujących sygnały na trąbce,

- odznakę kierowcy samochodowego osób odpowiedzialnych za transport pododdziału,

- odznakę sanitariusza dla osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie medyczne,

- odznakę telefonisty dla osób odpowiedzialnych za środki łączności,

- odznakę pracownika zaopatrzenia dla osób odpowiedzialnych za wyżywienie podczas imprez,

- sznur odznakę dowódcy działa dla samodzielnego dowódcy działa,

- sznur celowniczego działowego dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie ładunków do dział i ich nabijanie,

- oznakę pododdziału telefonów na kołnierz bluzy mundurowej,

- oznakę pododdziału balonowego na kołnierz bluzy mundurowej,

- oznakę pododdziału oświetleniowego na kołnierz bluzy mundurowej,

- oznakę pododdziału samochodowego na kołnierz bluzy mundurowej,

- oznakę pododdziału miotaczy min na kołnierz bluzy mundurowej,

- oznakę za wysługę lat dla żołnierzy starszych i podoficerów na lewy rękaw bluzy mundurowej,

- oznakę zbrojmistrza na rękawy bluzy mundurowej.

 1. Odznaki mogą być noszone dopiero po zdaniu egzaminu wewnętrznego wymaganego do otrzymania danej odznaki, oznaki natomiast przysługują automatycznie po wyborze obszaru zainteresowań, pełnieniu danej funkcji lub osiągnięciu wymaganej wysługi (po 6 latach jeden pasek      1 cm, co trzy kolejne lata jeden pasek 5 mm).

 2. do funkcji służbowych zaliczane są:

- funkcja Komendanta – prezesa Stowarzyszenia,

- funkcja Szefa Sztabu – I-go wiceprezesa Stowarzyszenia,

- funkcja zastępcy Szefa Sztabu – II-go wiceprezesa Stowarzyszenia,

- funkcja Szefa Rachuby – skarbnika Stowarzyszenia,

- funkcja Szefa Archiwum – sekretarza Stowarzyszenia,

- funkcja zbrojmistrza I klasy – głównego konserwatora sprzętu artyleryjskiego (nie pochodzi z wyboru i takiemu nie podlega jak wszystkie poprzednie funkcje, tylko z mianowania przez Sztab Regimentu).

 

V. Umundurowanie

 

1. Jako podstawowy krój mundurowy przyjmuje się krój i barwy artylerii austriacko – węgierskiej z lat 1910 – 1918 stosowany w polu tj.:

- kurtka sukienna w kolorze zielono-szarym z kołnierzem stojącym, dla żołnierzy z guzikami krytymi pod listwą, dla podoficerów starszych z sześcioma guzikami na wierzchu, a dla oficerów według uznania,

- czapka polowa sukienna w takim samym kolorze jak kurtka mundurowa, dla oficerów dodatkowo kepi czarne lub w kolorze bluzy mundurowej,

- spodnie sukienne w kolorze kurtki mundurowej o kroju bryczesów wkładane do butów,

- buty typu trzewiki podkuwane gwoździami,

- sztylpy skórzane według wzoru z 1910 roku lub zamiennie wysokie getry wywijane pod kolanem w kolorze jasnoszarym, dopuszczalne są również sztylpy z materiału,

- pas skórzany, nieczerniony, z mosiężną klamrą,

- broń przyboczna jest noszona według przepisów dla danego stopnia            i przynależności do odpowiedniej kompanii; bagnety, szable i tasaki są noszone bezwzględnie z port-epe właściwym dla danego stopnia,

2. Jako mundury uzupełniające uważa się wszystkie inne, które mogą być zakładane w zależności od charakteru imprezy, na której są noszone. Dotyczy to mundurów paradnych artylerii austriacko-węgierskiej oraz mundurów polskich Wz. 1917, Wz. 1919 i później-szych.

3. Mundur zakładany na imprezy lub uroczystości tematyczne musi być zawsze odpowiedni do ich charakteru i zgodny z zarządzeniem Komendanta.

 

VI. Odznaczenia i odznaki

 

 1. Członkowie mają prawo nosić na mundurze przyznane odznaczenia i odznaki, do których posiadają odpowiednie dokumenty potwierdzające ich nadanie oraz uprzednio wpisane do książki służbowej i akt personalnych.

 2. Każdy członek Regimentu ma obowiązek potwierdzić nadanie odznaczenia poprzez jego wpisanie do odpowiednich dokumentów, którego dokonuje Szef Archiwum.

 3. Kolejność noszenia odznaczeń określa się w następujący sposób:

- odznaczenia państwowe polskie i zagraniczne,

- odznaczenia za zasługi,

- odznaczenia za zasługi dla Stowarzyszenia, pamiątkowe i za wysługę,

- pozostałe odznaczenia pamiątkowe i jubileuszowe.

 

VII. Książka służbowa

 

1. Jest podstawowym dokumentem stwierdzającym tożsamość  i przynale-żność do Regimentu, jak również posiadane umiejętności, funkcje, odbyte imprezy oraz przyznane odznaczenia.

2.  Wpisów od książki mogą dokonywać wyłącznie uprawnione osoby należące do Sztabu Regimentu lub innych stowarzyszeń o podobnych funkcjach.

3. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki służbowej fakt taki należy niezwłocznie zgłosić do Szefa Archiwum

4. W przypadku stwierdzenia dokonywania samodzielnych wpisów lub niszczenia książki służbowej grozi kara zawieszenia awansu na okres roku.

 

VIII. Księga główna

 

1. Jest swoistego rodzaju archiwum Regimentu, w którym są odnotowywane następujące informacje:

- dane członków Regimentu

- rozkazy Sztabu Regimentu

- informacje o sprzęcie artyleryjskim

- informacje o wyposażeniu dodatkowym

- depozyty

- nieruchomości wraz z nakładami

- wykaz odznaczeń dopuszczonych

2.  Wpisów od księgi głównej mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione należące do Sztabu Regimentu, a wśród nich: Komendant i Szef Archiwum.

 

IX. Musztra i ćwiczenia

 

 1. Każdy członek Regimentu powinien w przeciągu roku rozliczeniowego odbyć przynajmniej dwa ćwiczenia z zakresu musztry i obsługi sprzętu artyleryjskiego.

 2. Ćwiczenia całodzienne (jednak nie krótsze niż 8 godzin) traktowane są jak imprezy zewnętrzne i wliczane do systemu awansów.

 3. Każdy kandydat na członka Regimentu jest zobowiązany podczas rocznego stażu zapoznać się z podstawowymi komendami w języku niemieckim na tyle, aby samodzielnie poprowadzić ćwiczenia z musztry dla pododdziału pieszego.

 4. Podstawowe komendy wymagane od członków Regimentu:

               

Antreten! – wstąpić do szeregu

Abtreten! – rozejść się

Habt acht! – baczność

Ruht! – spocznij

Glied öffnen! – rozłożyć front o ilość kroków podanych przez  dowódcę (Glied 1 Schritt öffnen)

Glied schlissen! – zamknąć front = ścieśnić front

Rechts (links) richt – euch! – zwrócić się w prawo lub lewo – broda w kierunku danego ramienia

Glid rechts (links) – schaut! – szereg na prawo (lewo) patrz – głowa lekko obrócona w danym kierunku

Rechts (links) – um! – w prawo (lewo) zwrot o 90o

Rechts (links) – front! – powrót do poprzedniej pozycji po komendzie w lewo (prawo) zwrot

Halb – rechts (liks)! – zwrot w prawo (lewo) o 45o   

Grad – aus! – zajęcie poprzedniej pozycji

Kehrt – euch! – w tył zwrot

Zum – Gebet! – salutujemy otwartą ręką

Vom – Gebet! – powrót do pozycji Habt Acht!

Kappe ab! – zdjąć czapkę

Kappe auf! – nałożyć czapkę

Kniet! – klęczeć na prawym kolanie (lewa ręka  na kolanie, a prawa spuszczona przy ciele)

Nieder! – na ziemię = padnij

Marschieren – marsch! – maszerować – rozpoczynając od lewej nogi

Halt! – stój

Ohne (gleicher) – Schritt! – luźno lub z jednakowym krokiem

Kurzer (Voller, Lauf) – Schritt! – krokiem krótkim (pełnym, biegiem)

In Doppelreihe Marsch! – do dwuszeregu wstąp

 

X. Przepisy ogólne dla członków oddziału podczas uroczystości i prezentacji publicznych

 

 1. Pododdział podczas uroczystości i prezentacji publicznych stanowi nierozerwalną całość, w związku z czym nie należy opuszczać jego szeregów lub ustalonych uprzednio stanowisk bez powiadomienia najwyższego stopniem obecnego członka Regimentu. Punk ten nie dotyczy czasu wolnego lub przerw.

 2. W czasie prezentacji publicznych i uroczystości każdy członek powinien pamiętać, że reprezentuje tradycje, a tym samym powinien zachowywać się stosownie i z godnością, tak aby nie przynieść wstydu swojemu pododdziałowi.

 3. Zabrania się spożywania alkoholu w miejscach publicznych podczas uroczystości lub prezentacji (poza biesiadami, rautami itp.) oraz palenia wyrobów tytoniowych poza odpowiednio wyznaczonymi do tego celu przerwami lub czasem wolnym.

 4. Odstępstwa od powyższych reguł mogą być karane poprzez wstrzymanie awansu lub degradację.

 

XI. Przepisy ogólne podczas prowadzenia ognia z dział

 

 1. Każdy członek uczestniczący w strzelaniu artyleryjskim zobowiązany jest zachować szczególna ostrożność oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa poprzez zajęcie odpowiedniej pozycji przy dziale.

 2. Podczas strzelania z działa kategorycznie nie wolno wchodzić na linie strzału, a prowadzący ogień zobowiązani są upewnić się czy linia strzału jest wolna.

 3. Podczas wystrzału należy pamiętać o lekkim uchyleniu ust w celu wyrównania ciśnienia.

 4. W miarę możliwości podczas strzelania należy stosować odpowiednie zatyczki do uszu chroniące słuch.

 5. Podczas załadunku działa wskazana jest szczególna ostrożność, a pozostała część obsługi powinna znajdować się na wyznaczonych pozycjach.

 6. Podczas Strzelania z działa wykonywane są wyłącznie komendy kierującego ogniem lub innych funkcyjnych.

 7. W żadnym wypadku w pobliżu działa podczas prowadzenia ognia nie wolno stosować środków łatwopalnych oraz palić wyrobów tytoniowych.

 8. Podczas uroczystości i imprez zorganizowanych strzelanie   z dział poza wydawanymi przez kierującego ogniem komendami jest surowo zabronione, nie dotyczy to szczególnych sytuacji podczas ćwiczeń itp.

 9. Bezzasadne wyjmowanie, oglądanie czy też inne czynności z ładunkami działowymi podczas spoczynku bez wyraźnej komendy kierującego ogniem są zabronione.

 10. Wszystkie odstępstwa od powyższych punktów grożą karą utraty awansu przez kolejne pięć lat lub degradacją, wraz z możliwością pozbawienia członkostwa w Regimencie.

 

XII. Przepisy końcowe

 

 1. W przypadkach nie uregulowanych przez ten dokument obowiązują postanowienia napoleońskiego kodeksu honorowego.

 2. Zmiany do regulaminu można składać w formie pisemnej do Sztabu Regimentu, który przedłoży je do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia, które przypada na dzień 6 grudnia każdego roku.