WERNISAŻ WYSTAWY

"NA STATKU JEGO CESARSKIEJ MOŚCI"

W SIEDZIBIE

STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI

ODDZIAŁ W KRAKOWIE
 

26 kwietnia o godzinie 15:30 w siedzibie Stowa-rzyszenia Historyków sztuki przy ulicy Starowiślnej 29-31 w Krakowie została otwarta kolejna z ekspozycji przygo-towanych przez Tradycyjny Oddział C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi – Twierdza Kraków zrealizo-wana w ramach projektu „100 lat Flotylli Wiślanej i regulacji górnego biegu Wisły” zatytułowana „ Na statku Jego Cesarskiej Mości”. Przybyłych gości, w tym liczną grupę przedsta-wicieli miasta Żychlina przywitała prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki Joanna Daranowska – Łukaszewska. Słowo wstępne na otwarcie wygłosił Komendant Regimentu – Przemysław Jaskółowski Tit. Obstlt. W czasie swojego wystąpienia w zarysie przypomniał historię Flotylli Wiślanej oraz przybliżył przybyłym gościom prezentowane eksponaty. Wydarzeniem bezprecedensowym w skali Polski był fakt przekazania kopii zdjęć po kpt. Władysławie Nawrockim, które po raz pierwszy zostały publicznie pokazane. Było to możliwe dzięki panu Henrykowi Olszewskiemu z Żychlina, który oryginały zdjęć otrzymał od rodziny kpt. Nawrockiego. Zbiór zdjęć po kpt. Władysławie Nawrockim zostanie przekazany do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni podczas za planowej na dzień 14 czerwca uroczystości, która odbędzie się w Żychlinie. Przekazane reprodukcje zdjęć zostały umieszczone na ekspozycji. Po otwarciu wystawy komendant Regimentu wręczył pamiątkowe odznaki Flotylli Wiślanej oraz zaprosił przybyłych gości na tradycyjny artyleryjski poczęstunek. Kolejna odsłona historii Flotylli Wiślanej będzie miała miejsce na zamku królewskim w Sandomierzu 7 czerwca 2014 roku.