III. Stopnie w Regimencie i ich oznaki

 

  1. Dla potrzeb wewnętrznych oraz reprezentacyjnych Regimentu wprowadzone są następujące stopnie tradycyjne (ich nazwy i skróty) używane również przez historyczne oddziały wojskowe kultywujące środkowo europejskie tradycje artyleryjskie:

 

ŻOŁNIERZE

- Tit. Kanonier  (Kann.) = kanonier

- Tit. Vormeister  (Vorm.) = bombardier

PODOFICEROWIE

- Tit. Geschütz Vormeister  (Ges. Vorm.) = kapral

- Tit. Zugsführer  (Zgfr.) = plutonowy

- Tit. Feuerwerker (Fwk.) = ogniomistrz

PODOFICEROWIE STARSI

- Tit. Stabs Feuerwerker (Stb. Fwk.) = ogniomistrz sztabowy

- Tit. Offizier Stellvertreter ( O. Stv.) = zastępca oficera

KADECI

- Tit. Kadett Feuerwerker  (Kdt. Fwk.) = kadet ogniomistrz

- Tit. Fähnrich (Fhr.) = chorąży

OFICEROWIE MŁODSI

- Tit. Leutnant (Lt.) = porucznik

- Tit. Oberleutnant (Olt.) = nadporucznik

- Tit. Hauptmann (Hptm.) = kapitan

OFICEROWIE STARSI

- Tit. Major (Mjr.) = major

- Tit. Oberstleutnant (Obstlt.) = podpułkownik

- Tit. Oberst  (Obst.) = pułkownik

 

  1. Od 2014 r. dotychczasowy skrót i. TR. „w tradycji” został zastąpiony skrótem Tit. "tytularny" i jest dodawany zawsze przed nazwą stopnia lub jego skrócie i oznacza:

  2. Przyznawanie stopni w Regimencie odbywa się na poniżej opisanych zasadach:

- każdy członek stowarzyszenia rozpoczyna służbę od stopnia kanoniera, chyba, że jego umiejętności i doświadczenie w zakre-sie artylerii pozwalają na inne zaszeregowanie (dotyczy to         w szczególności byłych i obecnych podoficerów i oficerów WP),

- awansowanie odbywa się raz do roku podczas święta Regimentu w dniu 6 grudnia,

- do awansu ma prawo każdy członek,: który w przeciągu jednego roku rozliczeniowego (od 6 grudnia roku poprzedzającego do 6 grudnia roku bieżącego) brał udział w przynajmniej 10 imprezach okolicznościowych (zatwierdzonych przez Sztab Regimentu) potwierdzonych w aktach personalnych i książce służbowej odpowiednimi wpisami, którego awans został zatwierdzony na posiedzeniu Sztabu Regimentu lub przedstawi dokument potwierdzający takowy (np. książeczkę wojskową) w odpowiednich służbach mundurowych,

- na powyższych zasadach członkowie mogą być awansowani każdego roku, do momentu osiągnięcia stopnia Tit. Offizier Stellvertreter, kiedy to awansowanie na kolejne stopnie odbywają się w cyklach co trzy lata (pod warunkiem udziału w przynajmniej 20 imprezach w danym okresie – trzy letnim),

- procedura awansowania jest uruchamiana na wyraźne pisemne wystąpienie zainteresowanego, które składa się do właściwego dowódcy batalionu / szefa kompani,

- awansowanie może zostać zaniechane na prośbę zainteresowanego lub na skutek odrzucenia wniosku przez Sztab Regimentu.

  1. Awansowanie na pierwszy stopień – Tit. Kanoniera z prawem do noszenia tradycyjnego munduru i wszystkimi przywilejami służby odbywa się po odbyciu rocznego stażu w Regimencie (w okresie tym kandydat na artylerzystę nazywany jest aspirantem) poprzez rozkaz pisemny Sztabu Regimentu o przyjęciu aspirantów w poczet artylerzystów.

  2. Oznaki stopni noszone są na kołnierzu kurtki mundurowej zgodnie z regulaminami mundurowymi obowiązującymi          w latach 1910 – 1939 w odpowiednich jednostkach artyleryjskich, których tradycje są kultywowane przez Regiment.

  3. W przypadku braku odpowiednika stopnia dla danego typu munduru zgodnego z regulaminami mundurowymi po roku 1916 należy nosić niższy jednak występujący w służbie stopień, dotyczy to przede wszystkim:

- Tit. Offizier Stellvertreter ( O. Stv.) = zastępca oficera,

- Tit. Kadett Feuerwerker (Kdt. Fwk.) = kadet ogniomistrz.

  1. Każdy członek regimentu zobowiązany jest we własnym zakresie w przeciągu dwóch miesięcy od nadania stopnia obszyć mundur nowymi dystynkcjami oraz dokonać właściwych wpisów w książce służbowej, pod rygorem anulowania rozkazu o jego nadaniu.