OGÓLNOPOLSKI KONKURS

WIEDZY HISTORYCZNEJ O ODZYSKANIU

PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 r

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

"BÓJ O CZAPKĘ KPT. ANTONIEGO STAWARZA"

W 100 LECIE AKTU 5 LISTOPADA 1916 r.

 

Bój o czapkę kapitana Antoniego Stawarza” Edycja VI – 2016

Ogólnopolski konkurs wiedzy historycznej o odzyskaniu niepodległości spod władzy zaborczej przez Polskę w 1918 r. przeznaczony dla młodzieży szkół średnich

organizowany jest przez:

Stowarzyszenie Tradycyjny Oddział
C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2
barona Edwarda von Beschi - Twierdza Kraków

we współpracy z:

 

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach

oraz

Uniwersytetem Warszawskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku po raz kolejny nagrodą główną w klasyfikacji indywidualnej są indeksy  na dowolne studia I stopnia  w Instytutach Historii  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz po raz pierwszy Uniwersytetu Warszwskiego

 

Patront Honorowy nad VI Edycją objęła Pani Minister Anna Maria Anders!

 

 

 

Cel konkursu: 

Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. Wolność dla Narodu Polskiego rozprzestrzeniła się po ziemiach zaboru austriackiego, a dalej rosyjskiego i niemieckiego wraz z telegramem rozesłanym z Krakowa w dniu 30. X. 1918 roku za sprawą młodego porucznika - Antoniego Stawarza, którego dokonania przypominane są poprzez organizowany konkurs. Zarówno on, jak i wiele innych postaci mających znaczenie dla historii lokalnej przywracają do pamięci i świadomości młodych ludzi organizatorzy konkursu. W tegorocznych zmaganiach uczestnicy będą nabierać nowych umiejętności do tej pory nie wymaganych w żadnej olimpiadzie przedmiotowej z zakresu historii i nauk społecznych, a mianowicie analizy archiwalnych materiałów fotograficznych i dokumentów źródłowych, co pozwoli na zapoznanie się w niecodzienny sposób z rzeczywistą pracą o charakterze badawczym.

 

Informacja dla uczestników konkursu:

W Konkursie mogą brać udział szkoły średnie, które prowadzą działalność oświatową na terenie całego kraju.

Każda ze szkół ma prawo wystawić w Konkursie jeden zespół składający się z dwóch uczniów – szczegóły w Regulaminie Konkursu.

W celu przygotowania się do Konkursu należy zapoznać się z podaną uprzednio literaturą przedmiotu oraz materiałami źródłowymi, które będą dostępne na stronach internetowych organizatora Konkursu i partnerów.

Materiały archiwalne udostępnione w ramach Konkursu stanowią własność prywatną i chronioną prawami autorskimi, tym samym nie mogą być dalej udostępniane poza naukowym wykorzystaniem w ramach Konkursu.

Zgłaszanie zespołów z podaniem nazwy szkoły, nazwiska nauczyciela przygotowującego zespół oraz nazwisk uczniów startujących w Konkursie zgodnie z wymaganym wzorem przyjmowane będą na adres e-mail: regiment@artyleria.org w terminie 10 - 30 września 2016 r. (do godziny 23.30) z dopiskiem w temacie: “Konkurs 2015”

Konkurs ma charakter olimpiady, która składa się z dwóch części egzaminacyjnych: testu i opisowego egzaminu źródłowego.

Zespoły walczą o nagrodę w klasyfikacji generalnej, w której nagrodę stanowi replika czapki kpt. Antoniego Stawarza przyznawana zwycięskiej szkole.

Natomiast każdy z uczestników walczy o nagrody w klasyfikacji indywidualnej, w której nagrodę stanowią indeksy na studia I stopnia na wybranych uniwersytetach, z którymi organizator podpisał stosowne porozumienia.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom i uczestnikom Konkursu nastąpi w dniu 13 stycznia 2017 r.

Laureatem Konkursu jest osoba, która uzyska liczbę punktów pozwalająca na przyznanie jednej z trzech nagród głównych w klasyfikacji indywidualnej lub nagród specjalnych (poza trzema miejscami głównymi) oraz nagrody głównej w klasyfikacji zespołowej.

W tym roku liczba punktów w klasyfikacji indywidualnej będzie liczona osobno dla każdej z uczelni, która udziela promes na studia I stopnia. Oznacza to, że wraz z momentem wyboru uczelni uczestnicy walczą o konkretny indeks na konkretna uczelnię. Przy czym jeden uczeń może wybrać maksymalnie dwie uczelnie o indeksy których będzie walczył. Tym samym liczby punktów uzyskane z egzaminu będą każdego uczestnika klasyfikowały na maksymalnie dwóch listach podsumowujących wyniki egzaminu, o ile zaznaczy wybór dwóch uczelni a nie jedna.

 

Literatura konkursowa:

LITERATURA PRZEDMIOTU DO INDYWIDUALNEGO POZYSKANIA

Piotr Łossowski: Zerwane Pęta, Warszawa, 1986

LITERATURA PRZEDMIOTU UDOSTĘPNIONA PRZEZ CENTRALNĄ BIBLIOTEKĘ WOJSKOWĄ W FORMACIE PDF, BĘDZIE DO POBRANIA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU ZE STRONY SPECJALNEJ, KTÓREJ ADRES BĘDZIE UDOSTĘPNIANY DOPIERO PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA. ORYGINAŁY POZYCJI BIBLIOGRAFICZNYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ W ZBIORACH CBW im. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

Józef Sopotnicki: , „Kampanja Polsko – Ukraińska doświadczenia operacyjne i bojowe”, Lwów 1921, strony 5-31, 35-47, 128-139.:

Praca zbiorowa: „ Obrona Lwowa, 1-22 listopada 1918 T.1 Źródła do dziejów walk o Lwów i województwa południowo – wschodnie 1918-1920, relacje uczestników” 1933, strony 283-332.

Praca zbiorowa: „ Obrona Lwowa, 1-22 listopada 1918 T.2 Źródła do dziejów walk o Lwów i województwa południowo – wschodnie 1918-1920, relacje uczestników” 1936,strony 297-341, 799-822.

Wyd. i red. nacz. Marjan Dąbrowski red. Piotr Lot: „Dziesięciolecie Polski Odrodzonej: księga pamiątkowa 1918-1928”, Warszawa-Kraków 1928, strony 115-130, 140-164.

Kom. red. Al. Piłsudska: „Służba ojczyźnie : wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915-1918”, Warszawa 1929, strony 229-236, 248-261.

Wacław Lipiński: „Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905-1918” 1935, strony 183-243.

Wydane staraniem Baonu Akadem. P. P. "Śmiały" i Koła Polek w Warszawie: „Śmiały”, Warszawa 1920, strony 1-13.

oraz materiały źródłowe przygotowane przez Organizatora dostępne do pobrania dla Uczestników Konkursu, do których Organiztor Konkursu udostępni link po przesłaniu karty zgłoszeniowej.

 

Harmonogram Konkursu „Bój o czapkę kpt. Antoniego Stawarza” 2014 

1 września – ogłoszenie VI edycji Konkursu „Bój o czapkę kapitana Antoniego Stawarza”

10 września – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do udziału w Konkursie

30 września – zamknięcie przyjmowania zgłoszeń do udziału w Konkursie,

18 listopada – egzamin Konkursowy w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,

13 stycznia 2017 r. – Gala Finałowa VI edycji Konkursu „Bój o czapkę kapitana Antoniego Stawarza”.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1.

Przyjmuje się następujący harmonogram Konkursu:

A.

1 września – ogłoszenie VI edycji Konkursu „Bój o czapkę kapitana Antoniego Stawarza”,

10 września – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do udziału w Konkursie,

30 września – zamknięcie przyjmowania zgłoszeń do udziału w Konkursie,

18 listopada – egzamin Konkursowy w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,

13 stycznia 2017 r – Gala Finałowa VI edycji Konkursu „Bój o czapkę kapitana Antoniego Stawarza”.

B.

O szczegółach harmonogramowych takich jak godzina i miejsce przeprowadzenia egzaminu uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani drogą e-mail po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń.

2.

Najdalej do trzech dni po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń uczestnicy Konkursu otrzymają potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń, które zostaną przesłane na adresy e-mail podane w kartach zgłoszeniowych.

3.

W przypadku nieotrzymania potwierdzenia zgłaszający mają prawo złożyć reklamację w terminie do 4 dni od daty zamknięcia zgłoszeń dla uczestników konkursu, po tym terminie jakiekolwiek roszczenia nie będą uwzględniane.

4.

Zgłoszenie do udziału w konkursie musi być sporządzone według wzoru z poniżej załączonego pliku i zawierać uzupełnione wszystkie wymagane dane pod rygorem nieważności i odrzucenia niekompletnego zgłoszenia:

Zgłoszenie Konkursowe - druk do pobrania

5.

Szczegóły zgłoszeń:

A.

Zespoły biorą udział w egzaminie, w którym nagrody główne w klasyfikacji indywidualnej stanowią promesy na studia I stopnia na wybranych uniwersytetach

B.

Każdy z członków danego Zespołu może wybrać dwie uczelnie o indeksy, których będzie się ubiegał podczas egzaminu Konkursowego.

C.

Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie 10-30 września na adres e-mail: regiment@artyleria.org.

D.

Organizator przewiduje możliwość zgłoszenia przez daną szkołę udziału w Konkursie wyłącznie jednego ucznia w przypadku, gdy dana szkoła nie jest w stanie zgłosić dwuosobowego zespołu. W takim przypadku w zgłoszeniu należy pozostawić pustą rubrykę „Uczestnik 2”

E.

Zgłoszenia niekompletne lub błędnie wypełnione nie będą przyjmowane, o czym zgłaszający zostanie poinformowany droga e-mail lub telefonicznie aby móc uzupełnić lub poprawić dane w formularzu zgłoszeniowym przed terminem zamknięcia przyjmowania zgłoszeń lub dzień po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń.

F.

Uczestnicy Konkursu po przesłaniu zgłoszeń i ich przyjęciu otrzymają link do strony, z której będą mogli pobrać pliki pdf z przygotowaną literaturą konkursową (nie dotyczy literatury do indywidualnego pozyskania).

6.

Udział w egzaminie konkursowym mogą brać jedynie osoby uprzednio zgłoszone do Konkursu po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej (inne dokumenty stwierdzające tożsamość nie będą uwzględniane).

7.

Organizator powiadamia uczestników drogą e-mail o przyjęciu zgłoszenia oraz czasie i miejscu przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu.

8.

Uczestnicy konkursu winni się stawić w wyznaczonym przez organizatora miejscu, w którym będą przeprowadzane egzaminy nie później niż 20 min przed wyznaczonym terminem celem dokonania rejestracji. W przypadku osób które nie będą mogły dotrzeć na egzamin konkursowy nauczyciel prowadzący dany zespół ma obowiązek poinformować organizatora Konkursu na dzień przed pod rygorem usunięcia zespołu z listy uczestników Konkursu.

9.

Przed rozpoczęciem egzaminu uczestnicy muszą zapoznać się i potwierdzić własnoręcznym podpisem szczegółowy regulamin przeprowadzania egzaminu konkursowego oraz zastosować się do wszelkich wskazań porządkowych organizatora lub osób go reprezentujących podczas poszczególnych części egzaminu.

10.

Egzamin konkursowy składa się z dwóch części:

A.

I część: test mieszany z pytaniami pojedynczego wyboru, wielokrotnego wyboru oraz otwartymi;

B.

II część: egzamin pisemny w formie opracowania materiałów źródłowych przygotowanych przez organizatora Konkursu.

11.

A. Liczba punktów zdobyta przez każdego z uczestników w I i II części egzaminu konkursowego sumuje się i daje tym samym wynik w klasyfikacji indywidualnej,

B. Wynik w klasyfikacji zespołowej stanowi suma punktów zdobytych przez zespół (lub jednego ucznia) wystawiony przez daną szkołę.

12.

Wyniki uzyskane podczas egzaminu konkursowego na życzenie poszczególnych uczestników mogą im zostać podane drogą e-mail.

13.

Klasyfikacja zespołowa dotyczy uczestniczących w konkursie szkół i zależy od łącznej liczby punktów zdobytych przez dwóch uczestników (lub jednego w przypadku zgłoszenia wyłącznie jednej osoby) wchodzących w skład danego zespołu.

14.

Klasyfikacja indywidualna dotyczy poszczególnych uczestników biorących udział w konkursie

15.

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników Konkursu jednakowej liczby punktów uniemożliwiającego przyznanie którejkolwiek z nagród organizator może zarządzić „dogrywkę” w dniu ogłoszenia wyników, o czym uprzednio poinformuje zainteresowane osoby poprzez e-mail lub telefonicznie.

16.

W konkursie przewidziane są:

A.

nagroda główna w klasyfikacji zespołowej: dla najlepszej reprezentacji szkolnej – w tym przypadku sumowane są punkty zdobyte przez każdego z uczestników konkursu należących do tego samego dwuosobowego zespołu reprezentującego daną szkołę

B.

nagroda główna w klasyfikacji indywidualnej: dla uczestników konkursu, którzy w klasyfikacji indywidualnej uzyskają najlepsze wyniki ufundowano indeksy (promesy) na studia I stopnia,. w Instytutach Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Liczba indeksów jest zależna od uzyskanych wyników i ustaleń z poszczególnymi uczelniami

C.

nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników Konkursu

D.

organizator zastrzega sobie również prawo do przyznania nagród specjalnych

17.

Organizator Konkursu w przypadku stwierdzenia nie honorowego składania egzaminu (ściągania lub utrudniania go innym uczestnikom) ma prawo do natychmiastowego usunięcia takiego uczestnika z sali, gdzie będzie przeprowadzany egzamin włącznie z sankcją wykreślenia go z listy uczestników konkursu.

18.

Realizacja głównej nagrody w klasyfikacji indywidualnej jaką jest promesa na studia wyższe I stopnia będzie możliwa jedynie po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie maturalnym..

19.

Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie rozumie się potwierdzenie akceptacji Regulaminu Konkursu oraz wyrażenie zgody opiekunów prawnych Uczestników Konkursu na publikację wizerunku Uczestników Konkursu w materiałach promocyjnych, informacyjnych i relacjach dotyczących Konkursu.

20.

Organizator konkursu, którym jest Stowarzyszenie: Tradycyjny Oddział C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi – Twierdza Kraków powołuje Zespół Konkursowy z Komisją Egzaminacyjną.

21.

A. Zespół Konkursowy jest organem nadrzędnym odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu

B. Zespołem Konkursowym kieruje Przewodniczący, który jest wspierany przez członków zespołu wybranych przez Zarząd Stowarzyszenia.

C. Funkcję Przewodniczącego Zespołu Konkursowego pełni Prezes Stowarzyszenia organizującego Konkurs.

D. Zespół Konkursowy odpowiada w szczególności za:

- wybór Komisji Egzaminacyjnej

- prawidłowe przygotowanie Konkursu pod względem merytorycznym

- przeprowadzenie egzaminu w myśl regulaminu konkursu i zgodnie z regulaminem egzaminu.

- przygotowanie Gali Finałowej Konkursu

E. W skład Zespołu Konkursowego mogą zostać powołani przedstawiciele „Partnerów Konkursu” – o ile taką wolę zadeklarują, którzy będą odpowiadać za realizację poszczególnych zadań powierzonych im przez Przewodniczącego Zespołu Konkursowego.

F. Skład Zespołu Konkursowego, w zależności od potrzeb, może zostać zmieniony na dowolnym etapie realizacji Konkursu

22.

A. Komisja Egzaminacyjna jest wybierana spośród wszystkich osób wchodzących w skład Zespołu Konkursowego i jest powoływana przez Przewodniczącego Zespołu Konkursowego

B. Komisja Egzaminacyjna odpowiada za opracowanie i sprawdzenie egzaminów.

C. Każda z partnerskich uczelni, która udziela promesy na studia I stopnia (indeksy), ma prawo zaproponować swojego reprezentanta do Komisji Egzaminacyjnej.

D. Komisja Egzaminacyjna pracuje według wytycznych i harmonogramu opracowanego przez Zespół Konkursowy.

 

 


Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.